ประวัติบริษัท

บริษัท ซีแมน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2539 ในฐานะผู้ผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรภายใต้เครื่องหมายการค้า Sea Man® และด้วยระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 สำหรับวัสดุเทอร์โมพลาสติก ที่ใช้ในการทำเครื่องหมายจราจร เป็นรายแรกในประเทศไทย

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมสีตีเส้นถนน และความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์ที่ยาวนาน จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัย จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ควบคุมการผลิตและการทดสอบทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ ทั้ง กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) หน่วยงานราชการอื่น ๆ และบริษัทเอกชน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีจราจร วัสดุโคลด์พลาสติก น้ำยาไพรเมอร์ และลูกแก้วสะท้อนแสง ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศไทย และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา และการผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก สีจราจร และน้ำยาไพรเมอร์ สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

 

Sea Man Industry (Thailand) Company Limited, established on 27 August 1996 for manufacturing of thermoplastic road marking and primer under the Sea Man® trademark. The company was the first in Thailand to be certified with ISO 9002 Quality Management for thermoplastic road marking.

Currently, we manufacture and distribute Thermoplastics, Traffic Paint, Cold Plastic, Primer and Glass Beads to both government and private sectors in Thailand. The company is certified by ISO 9001:2015.

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หลักการบริหาร

 

ซีแมน อินดัสตรี้ มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ตีเส้นจราจรชั้นนำของประเทศ

Sea Man Industry aims to be Thailand's leading manufacturer and distributor of road marking products
 
พันธกิจเชิงกลยุทธ์
 1. บริษัทจะผลิตสีตีเส้นจราจรที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และภาครัฐ
 2. บริษัทจะมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
 3. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานคู่ค้าและลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว
 
วัฒนธรรมขององค์กร
 1. มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 2. บริการประทับใจ
 3. ใส่ใจคุณภาพสินค้า
 4. ทำงานเป็นทีม
 5. ส่งเสริม พัฒนาทักษะการเรียนรู้
 6. มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
การพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์นั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการบริหารคุณภาพที่ดี 7 ประการ ได้แก่
 1. มุ่งเน้นผู้รับบริการ
 2. ภาวะผู้นำ
 3. ความผูกพันของบุคลากร
 4. แนวทางกระบวนการ
 5. การปรับปรุง
 6. การตัดสินใจบนฐานหลักฐาน
 7. การบริหารความสัมพันธ์ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.