2019 โครงการจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเนินกรวด อำเภอ บางสะพานน้อย, บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2019 จ้างเหมาทำงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอนนครนายก - น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.13+000 - กม.18+250 ปริมาณงาน 103,640 ตร.ม.
2019 ก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type III) ทางหลวงหายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+970 (LT.,RT.)
2019 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type III) ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางสะพาน-หนองหัดไท ระหว่าง กม.6+515-กม.13+650
2019 งานซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อย 5026 แยกทางหลวงหมายเลขชนบท อย 2008 - บ้านตลาด อำเภอนครหลวง,อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.770 กิโลเมตร
2019 ก่อสร้างฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย สบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านหนองบอน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2019 งานก่อสร้างฉาบผิวยางพาราสเลอรี่ซีล สาย สบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2224 - บ้านซับแท่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2019 จ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 - บ้านทุ่งซาง อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร
2019 งานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บ้านสี่แยกหนองไผ่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2019 โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนสาย นบ.3030 ถนนชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2019 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3398 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ ระหว่าง กม.0+100 - กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.100 กม)
2019 ก่อสร้างปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บ้านเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2019 ถนนลาดยาง สายแยก ทช.สน.3054 - บ.ธาตุดุม อ.เมือง จ.สกลนคร ระยะทาง 2.525 กม.
2019 ก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยอันตราย ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
2019 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอนดอนแจง-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.84+200-กม.106+333 (เป็นแห่งๆ)
2019 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสาย บ.เทพวังทอง - ท่าลานทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.140 กิโลเมตร
2019 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1064 ตอนควบคุม 0100 ตอนพิษณุโลก - บึงพระ ระหว่าง กม.0+030 - กม.3+190
2019 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านพุถ่อง-หมู่บ้านกุยแหย่ หมูที่ 1 บ้านพุถ่อง ต.ลิ่นถิ่น เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2019 โครงการจ้างก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 347-บ้านบางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
2018 จ้างเหมาทำการบูรณาการโดยทำการขยายช่องจราจร ปรับปรุงผิวทางเดิมและเสริมผิวทางด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ทางหลวงหมายเลข 3199ตอนแก่งเสี้ยน - ช่องสะเดา ตอน2 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+400
2018 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก และงาน ROAD STUD สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองบัว - ไทรโยคน้อย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+000
2018 จ้างก่อสร้างถนนสายเข้าพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
2018 จ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - กาญจนบุรี ระหว่าง กม.52+400 - กม.53+275
2018 ก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ.หลักเจ็ด อ.วานรนิวาส,พังโคน,พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2018 จ้างเหมาทำการบูรณาการโดยทำการขยายช่องจราจร ปรับปรุงผิวทางเดิมและเสริมผิวทางด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ทางหลวงหมายเลข 3199ตอนแก่งเสี้ยน - ช่องสะเดา ตอน3 ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+075
2017 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC และจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร COLD PLASTIC ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนช่องสะเดา - ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.51+032-กม.58+600
2017 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204 ตอนแก่งเสี้ยน - ปากกิเลน ระหว่าง กม.65+395 - กม.65+900 , ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอนปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.146+387 - กม.146+587 และ ทางหลวงหมายเลข 3457 ตอนควบคุม 0100 ตอนไทรโยค - ท่าทุ่งนา ระหว่าง กม.11+750 - กม.11+985
2017 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - กาญจนบุรี ระหว่าง กม.53+400 - กม.53+700 (RT)
2017 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC และกะเทาะสีเส้นจราจรเดิม ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - กาญจนบุรี ระหว่าง กม.53+400 - กม.53+700 (RT)
2017 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ฉาบผิวทางเดิมโดยวิธี PARA SLURRY SEAL TYPE III ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนน้ำตกไทรโยคใหญ่ - ท่าขนุน ตอน 2 ระหว่าง กม.188+120 - กม.199+695 (เป็นตอนๆ)
2017 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0103 ตอนอยุธยา - บางเสด็จ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.24+637 - กม.31+400
2016 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC ทางหลวงหมายเลข 3570 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าพะเนียด - ค่ายสุรสีห์ ระหว่าง กม.3+100 - กม.4+675
2016 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0208 ตอนท่าขนุข - เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.266+290 - กม.268+665
2016 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง กม.5+985 - กม.14+494
2016 นำเนินการงานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0100 ตอนกำแพงแสน - จันทร์ลาด ระหว่าง กม.9+500 - กม.18+600 ปริมาณงาน 3,100 ตร.ม.
2016 ดำเนินการงานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองพงนก - ไผ่เจดีย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+117 ปริมาณงาน 4,120 ตร.ม.